1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

POPLATKY V ROCE 2024

Poplatek na úhradu komunálního odpadu pro rok 2024

Dne 27.11.2023 byla schválena obecně závazná vyhláška o místním poplatku na svoz komunálního odpadu. Pro rok 2024 byla stanovena částka 960,- Kč za osobu a rok.

Dospělá osoba: 960,- Kč

Objekt určený k rekreaci: 960,- Kč

Snížené sazby:

Starobní důchodce: 864,- Kč

Samostatně žijící starobní důchodce: 696,- Kč

1 – 3 nezaopatřené děti v rodině: 636,- Kč/dítě/rok

4 a více nezaopatřených dětí v rodině:  děti osvobozeny                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Starobní důchodce jako vlastník objektu k rekreaci:  864,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                         

Samostatně žijící starobní důchodce jako vlastník objektu k rekreaci: 696,- Kč

Režim placení

Poplatek je splatný v termínu do 30. 6. příslušného kalendářního roku. (V případě, kdy poplatková povinnost hrazená zástupcem převyšuje částku 1000 Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti do 30.6. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je poplatek splatný

do 30-ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

 

Poplatek můžete uhradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet obce Květná, vedeného u ČS a.s., č.ú.1283345379/0800, VS 1340X1)

--------------------------------------------------------------------

1) na místě X doplnit číslo domu (popř. i číslo bytu)

 

Poplatek ze psů

Dne 27.11.2023 byla schválena obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.

 

Poplatek za psa v bytových domech 200,- Kč, ostatní 100,- Kč,

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytových domech 300,- Kč a ostatní 150,- Kč.

 

 • Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
 • Poplatek platí držitel psa v místě svého trvalého bydliště.
 • Držitel má oznamovací povinnost do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti a to nahlášením psa do evidence.
 • Držitel obdrží evidenční známku pro svého psa.
 • Úhradu poplatku lze provádět buď hotově do pokladny nebo bezhotovostně na číslo účtu 1283345379/0800, VS 1341X1), KS 0558
 • Všechny změny ohledně držení psa (úhyn psa, ztráta psa, výměna psa za jiného, odstěhování držitele, nárok na osvobození, apod.) je nutné nahlásit do evidence psů.

 

1) na místě X doplnit číslo domu (popř. i číslo bytu).

 

Poplatky v roce 2023

MÍSTNÍ POPLATEK Z KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Dne 19.12.2022 byla schválena obecně závazná vyhláška o místním poplatku na svoz komunálního odpadu.

Pro rok 2023 byla stanovena částka 888,- Kč za osobu a rok.

 

Dospělá osoba:                                                888,- Kč

Objekt určený k rekreaci:                                 888,- Kč

 

Snížené sazby:

Starobní důchodce:                                       792,- Kč

Samostatně žijící starobní důchodce:              624,- Kč

1 – 2 nezaopatřené děti v rodině:                   564,- Kč

3 nezaopatřené děti v rodině:                         528,- Kč   

4 a více nezaopatřených dětí v rodině:           osvobozeno

 

Režim placení

Poplatek je splatný v termínu do 30. 6. příslušného kalendářního roku. (V případě, kdy poplatková povinnost hrazená zástupcem převyšuje částku 1000 Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti do 30.6. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je poplatek splatný

do 30-ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Poplatek můžete uhradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet obce Květná, vedeného u ČS a.s., č.ú.1283345379/0800, VS 1345X1 

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ - vybíraný dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

Sazba poplatku za rok: za prvního psa 60 Kč,

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 90 Kč

 • Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
 • Poplatek platí držitel psa v místě svého trvalého bydliště.
 • Držitel má oznamovací povinnost do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti a to nahlášením psa do evidence.
 • Držitel obdrží evidenční známku pro svého psa.
 • Úhradu poplatku lze provádět buď hotově do pokladny nebo bezhotovostně na číslo účtu 1283345379/0800, VS 1341X1), KS 0558
 • Všechny změny ohledně držení psa (úhyn psa, ztráta psa, výměna psa za jiného, odstěhování držitele, nárok na osvobození, apod.) je nutné nahlásit do evidence psů. 

--------------------------------------------------------------------

1) na místě X doplnit číslo domu (popř. i číslo bytu)