Aktuální statistické údaje Krajské správy ČSÚ v Pardubicích

Napsal Marie Rubínová dne . Publikováno v Aktuality

Krajská správa ČSÚ v Pardubicích vydává Aktuální statistické údaje č. 3/2024 a upozorňuje na nové publikace a datové výstupy ČSÚ:

 

Komentáře na aktuální témata v kraji (zaměstnanost a mzdy, nezaměstnanost, školská statistika, příjmy a životní podmínky domácností, chov hospodářských zvířat, obyvatelstvo v kraji)  https://www.czso.cz/csu/xe/aktuality

Obyvatelstvo v roce 2023 (předběžné údaje za ČR, kraje, okresy, SO ORP, obce)

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-2023

https://www.czso.cz/csu/czso/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr

https://www.czso.cz/csu/xe/obyvatelstvo-v-pardubickem-kraji-v-roce-2023

 

Příjmy a životní podmínky domácností 2023 (datová publikace s údaji i za kraje v tabulkách č. 15.1 a 15.2)

https://www.czso.cz/csu/czso/prijmy-a-zivotni-podminky-domacnosti-x6dl59cm5z

 

Česko v číslech (graficky poutavě zpracovaná publikace s údaji i za kraje, včetně mezinárodního srovnání)

https://www.czso.cz/csu/czso/cesko-v-cislech-2023

 

 

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (infolist3_2024.pdf)infolist3_2024.pdf[ ]629 kB

POPLATKY V ROCE 2024

Napsal Marie Rubínová dne . Publikováno v Aktuality

Poplatek na úhradu komunálního odpadu pro rok 2024

Dne 27.11.2023 byla schválena obecně závazná vyhláška o místním poplatku na svoz komunálního odpadu. Pro rok 2024 byla stanovena částka 960,- Kč za osobu a rok.

Dospělá osoba: 960,- Kč

Objekt určený k rekreaci: 960,- Kč

Snížené sazby:

Starobní důchodce: 864,- Kč

Samostatně žijící starobní důchodce: 696,- Kč

1 – 3 nezaopatřené děti v rodině: 636,- Kč/dítě/rok

4 a více nezaopatřených dětí v rodině:  děti osvobozeny                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Starobní důchodce jako vlastník objektu k rekreaci:  864,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                         

Samostatně žijící starobní důchodce jako vlastník objektu k rekreaci: 696,- Kč

Režim placení

Poplatek je splatný v termínu do 30. 6. příslušného kalendářního roku. (V případě, kdy poplatková povinnost hrazená zástupcem převyšuje částku 1000 Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti do 30.6. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je poplatek splatný

do 30-ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

 

Poplatek můžete uhradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet obce Květná, vedeného u ČS a.s., č.ú.1283345379/0800, VS 1340X1)

--------------------------------------------------------------------

1) na místě X doplnit číslo domu (popř. i číslo bytu)

 

Poplatek ze psů

Dne 27.11.2023 byla schválena obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.

 

Poplatek za psa v bytových domech 200,- Kč, ostatní 100,- Kč,

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytových domech 300,- Kč a ostatní 150,- Kč.

 

 • Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
 • Poplatek platí držitel psa v místě svého trvalého bydliště.
 • Držitel má oznamovací povinnost do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti a to nahlášením psa do evidence.
 • Držitel obdrží evidenční známku pro svého psa.
 • Úhradu poplatku lze provádět buď hotově do pokladny nebo bezhotovostně na číslo účtu 1283345379/0800, VS 1341X1), KS 0558
 • Všechny změny ohledně držení psa (úhyn psa, ztráta psa, výměna psa za jiného, odstěhování držitele, nárok na osvobození, apod.) je nutné nahlásit do evidence psů.

 

1) na místě X doplnit číslo domu (popř. i číslo bytu).

 

Poplatky v roce 2023

Napsal Marie Rubínová dne . Publikováno v Aktuality

MÍSTNÍ POPLATEK Z KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Dne 19.12.2022 byla schválena obecně závazná vyhláška o místním poplatku na svoz komunálního odpadu.

Pro rok 2023 byla stanovena částka 888,- Kč za osobu a rok.

 

Dospělá osoba:                                                888,- Kč

Objekt určený k rekreaci:                                 888,- Kč

 

Snížené sazby:

Starobní důchodce:                                       792,- Kč

Samostatně žijící starobní důchodce:              624,- Kč

1 – 2 nezaopatřené děti v rodině:                   564,- Kč

3 nezaopatřené děti v rodině:                         528,- Kč   

4 a více nezaopatřených dětí v rodině:           osvobozeno

 

Režim placení

Poplatek je splatný v termínu do 30. 6. příslušného kalendářního roku. (V případě, kdy poplatková povinnost hrazená zástupcem převyšuje částku 1000 Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti do 30.6. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je poplatek splatný

do 30-ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Poplatek můžete uhradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet obce Květná, vedeného u ČS a.s., č.ú.1283345379/0800, VS 1345X1 

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ - vybíraný dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

Sazba poplatku za rok: za prvního psa 60 Kč,

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 90 Kč

 • Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
 • Poplatek platí držitel psa v místě svého trvalého bydliště.
 • Držitel má oznamovací povinnost do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti a to nahlášením psa do evidence.
 • Držitel obdrží evidenční známku pro svého psa.
 • Úhradu poplatku lze provádět buď hotově do pokladny nebo bezhotovostně na číslo účtu 1283345379/0800, VS 1341X1), KS 0558
 • Všechny změny ohledně držení psa (úhyn psa, ztráta psa, výměna psa za jiného, odstěhování držitele, nárok na osvobození, apod.) je nutné nahlásit do evidence psů. 

--------------------------------------------------------------------

1) na místě X doplnit číslo domu (popř. i číslo bytu)

 

Poplatky v roce 2022

Napsal Marie Rubínová dne . Publikováno v Aktuality

MÍSTÍ POPLATEK Z KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Dne 16.12.2021 byla schválena obecně závazná vyhláška o místním poplatku na svoz komunálního odpadu.

Pro rok 2022 byla stanovena částka 780,- Kč za osobu a rok.

 

Dospělá osoba:                                                 780,- Kč

Objekt určený k rekreaci:                                 780,- Kč

 

Snížené sazby:

Starobní důchodce:                                         684,- Kč

Samostatně žijící starobní důchodce:           516,- Kč

1 – 2 nezaopatřené děti v rodině:                 456,- Kč

3 nezaopatřené děti v rodině:                       420,- Kč  

Od placení poplatku jsou osvobozeni:

 • děti v rodině, která má čtyři a více nezaopatřených dětí
 • osoby, které se po dobu celého kalendářního roku nepřetržitě zdržují v zahraničí
 • osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody
 • fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
 • poplatník narozený v příslušném kalendářním roce

Nezaopatřenost u dětí po dovršení 18 let je nutné doložit potvrzením o studiu.

Režim placení

Poplatek je splatný v termínu do 30. 6. příslušného kalendářního roku. (V případě, kdy poplatková povinnost hrazená zástupcem převyšuje částku 1000 Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti do 30.6. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je poplatek splatný

do 30-ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

 

Poplatek můžete uhradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet obce Květná, vedeného u ČS a.s., č.ú.1283345379/0800, VS 1340X1)

 

 

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ - vybíraný dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

 

Sazba poplatku za rok: za prvního psa 60 Kč,

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 90 Kč

 

 • Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
 • Poplatek platí držitel psa v místě svého trvalého bydliště.
 • Držitel má oznamovací povinnost do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti a to nahlášením psa do evidence.
 • Držitel obdrží evidenční známku pro svého psa.
 • Úhradu poplatku lze provádět buď hotově do pokladny nebo bezhotovostně na číslo účtu 1283345379/0800, VS 1341X1), KS 0558
 • Všechny změny ohledně držení psa (úhyn psa, ztráta psa, výměna psa za jiného, odstěhování držitele, nárok na osvobození, apod.) je nutné nahlásit do evidence psů.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) na místě X doplnit číslo domu (popř. i číslo bytu)

!!!Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců !!!

Napsal Nespěšný Jiří dne . Publikováno v Aktuality

Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí.

Sběr použitého kuchyňského oleje

Napsal Marie Rubínová dne . Publikováno v Aktuality

V Květné máme nové nádoby na sběr použitého kuchyňského oleje, které se nacházejí u areálu technických služeb, u obecního úřadu a na posádce.

Použitý olej stačí slévat do PET lahve a uzavřenou ji vhodit do nádoby na sběr použitého oleje na stanovištích v naší obci.

Ekologickou likvidaci zajišťuje firma Černohlávek oil.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (infoleták-2.pdf)infoleták-2.pdf[ ]33 kB
Stáhnout tento soubor (PO_leták_obce.pdf)PO_leták_obce.pdf[ ]325 kB