Místní poplatek ze psů

Napsal Správce. Publikováno v Sazebník úhrad

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ - vybíraný dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

Sazba poplatku za rok: za prvního psa 60 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 90 Kč

  • Poplatku podléhají psi starší tří měsíců!
  • Poplatek platí držitel psa v místě svého trvalého bydliště.
  • Držitel má oznamovací povinnost do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti a to nahlášením psa do evidence.
  • Držitel obdrží evidenční známku pro svého psa.
  • Termín „poplatník, oznamovací povinnost, vznik a zánik poplatkové povinnosti, sazba poplatku, splatnost poplatku, osvobození od poplatku“ vysvětluje platná obecně závazná vyhláška obce Květná, o místním poplatku ze psů.
  • Úhradu poplatku lze provádět buď hotově do pokladny nebo bezhotovostně na číslo účtu 1283345379/0800 – nutno znát variabilní symbol.
  • Všechny změny ohledně držení psa (úhyn psa, ztráta psa, výměna psa za jiného, odstěhování držitele, nárok na osvobození, apod.) je nutné nahlásit do evidence psů.