Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2/2010

Napsal Správce. Publikováno v Zastupitelstvo

USNESENÍ Z II. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KVĚTNÁ
Datum jednání: 10.3.2009
Místo jednání: Obecní úřad v Květné
Zahájení a ukončení jednání: 18.00 – 20.00 hodin
Přítomni: Ing. Škvařil, Ing. Jukl, Ing. Dvořáková,
p. Navrátil, p. Větrovský, Ing. Hron, pí Chorvatovičová,
Ing. Mojdlová, pí Špačková
Omluveni:
Neomluveni -----
Ověřovatelé zápisu: Ing.Mojdlová, Ing. Dvořáková
Zapisovatelka: pí Rubínová
1. Obecní pozemek
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k pozvání paní Koskové Květná 101 na jednání ohledně
užívání části obecního pozemku č. 1190/1 v k.ú. Květná na pondělí 16.3.2009.
2. Kontokorentní úvěr
Zastupitelstvo obce Květná schvaluje smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 450.000 Kč pro
Obec Květná na překlenutí nesouladu mezi příjmy a výdaji.
3. Neplatiči nájemného
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh o postupu Obce vůči nájemníkům, kteří se dostávají do
prodlení s placením za nájemné a úhradou za plnění poskytovaná s užíváním bytu.
4. Czech POINT
Zastupitelstvo obce schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci
projektu „Typový projekt – Czech POINT – kontaktní místo v rámci Integrovaného operačního
programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblast
podpory 2.1. Zaváděcí ICT v územní veřejné správě, výzva č. 02 E-Goverment v obcích Czech
POINT – kontaktní místa.
Zastupitelstvo dále prohlašuje, že obec má upraveno výběrové řízení interním
dokumentem. Výběr dodavatele zakázky na zřízení kontaktního místa Czech POINT v obci tedy
probíhá dle zásad tohoto interního předpisu.
5. Oprava tělocvičny základní školy
Zastupitelstvo obce schvaluje ředitelce základní školy p.Mojdlové v souladu s § 7 odst. 1 zákona
v návaznosti na § 5 odst. 1 vyhlášky MZ č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a
provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, obložení stěn a těles topení
v tělocvičně základní školy ve výši do 20 000 Kč.
6. Různé
a) Zájezdy - inzerovat v obecním časopise možnost uspořádání obecních zájezdů – průzkum zájemců
(např.. ZOO, muzikálové představení, Aquapark,….)
- návrh pana Hrona: - uspořádat společný zájezd s obcí Kamenná Horka na výstavu Flora
Olomouc – dne 25.4.2009,
- návrat k soutěžím v rámci obce tentokrát na téma „Slané
pečivo“(spolupořadatelství přislíbila p. Švecová)
b) Kulturní akce – zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 2500 Kč na uspořádání „Rockfestu“, který
se bude konat 25.7.2009, pořadatel p. Radek Hajský
- pouť v Květné připadá na 16.8.2009 – nutno včas zajistit atrakce na pouťové
odpoledne, zodpovídá: Dvořáková, Škvařil
- paní Mojdlová navrhuje a zastupitelstvo obce schvaluje udělit odměnu
p.Větrovskému ve výši 300 Kč za moderování karnevalu a paní Švecové ve výši
300 Kč za vyhotovení slona na karneval, který bude mít využití i při jiných akcích.
c) Novou kronikářkou obce se stala paní Jaroslava Beranová.
d) Ořezání suchých větví – zastupitelstvo obce pověřuje starostu k zajištění horolezce k ořezání
suchých větví na lípě u školy, na hřbitově a na kaštanu u Škvařilů. Termín do konce března 2009.
e) Starosta informoval zastupitelstvo obce o možnosti odkupu použitých pražců. Jednání s ČD
proběhne 16.3.2009, o jejich nabídce bude zastupitelstvo seznámeno na příštím jednání.
Starosta obce: Ověřovatelé zápisu: