Historie obce v datech

1347 místo je úředně doloženo zakládající listinou kláštera v Litomyšli/1344/.Místo je v nadmořské výši 550 m,je přibližně 3km dlouhé o rozloze 898 hektaru
1416 Benesch Walla si zakoupil od Johanna IV,biskupa v Litomyšli povolení k svobodnému pobytu
1417 byla mu udělena privilegia,jmenovitě dostal 3 robotníky k polním pracím a sám byl osvobozen od roboty pro vrchnost
1421 husité rabovali v Litomyšli,Poličce a Svitavech.Samozřejmě i Blumenau trpěla pod hordami husitů. Litomyšl,Polička a některé okolní vesnice tehdy navždy ztratily svoje ,,němectví,,
1610 vesnice měla 42 domů,29 hospodářů,a povoleno 12 chalupníků.Tehdy muselo být o námezdní síly požádáno o povolení k ,,hostování,,
1618-1648 30-ti letá válka.Když Švédové obsadili Svitavy, vesnice Blumenau, Chmelík a Karle kladly odpor,aby nebyly vypáleny
1677 Blumenau má 204 obyvatel
1680 rolnické povstání:
Němečtí sedláci pochodují pod vedením dědičného rychtáře Karla Wally na Litomyšl a na návrší u Pernsteinova dvora se spojují s českými poddanými.Je zde kolem 5000 poddaných. Zámecký hejtman Lichtenfels přijal delegaci zástupců revoltujících rolníků a přislíbil uvolněníroboty.Přesto později byli mnozí původci spiknutí popraveni.Z Blumenau to byli sedlák Czepa z č.p.55 a sedlák Huschka z č.p.11.
1695 Borová Krčma byla připojena k Blumenau jako panská ves,tehdy čítající 9 domů.Dnes stojí pouze dva,vše ostatní bylo zničeno
1726 syn rychtáře Wally z č.p.1 se přiženil na statek č.31.Jméno Walla na tomto statku zůstalo až do vysídlení v r.1945
1765 rychtář Walla se utkal v soudním procesu s hrabětem Georgem Krustianem.Tento chtěl Wallu donutit k robotě.Proces se táhl dle tehdejších zvyklostí celých 12 let.Walla byl nucen snášet mnohé nepříjemnosti,než proces skončil byla mu odepřena svoboda,a musel vykonávat robotu dle přání vrchnosti.
1770 Blumenau měla tehdy 81 domů
1775 Walla byl uvězněn,obviněn ze žhářství,když tehdy Litomyšl podlehla požáru.Byl čtvrt roku uvězněn v Praze,musel projít špalírem 24 mužů s holemi,dostal 12 těžkých ran.Dokázal však svoji nevinu během audience u císaře ve Vídni, kde žil u rodiny Sewaldů.
1775 byl v Blumenau postaven obecní dům
1775 16.září navštívil obec císař: Jeho Veličenstvo císař Josef II byl na inspekční cestě Čechami spolu s generálem Lassem a při cestě domů přes Poličku se zastavil v Blumenau.Vzpomněl si totiž na proces s Wallou.Ten se totiž v již zmíněném procesu obrátil dopisem s prosbou o milost na císaře a ten jej přijal tehdy k audienci a informoval se o procesu.Walla byl tehdy po věznění zraněn a k audienci ho na nosítkách přivedla jeho dcera. Císař mu přislíbil pomoc a následně rozhodl v jeho prospěch.Po setkání v Blumenau císař ještě v noci odjel do Svitav a ubytoval se v hostinci,,Zum Mohren.,,.
1781 dekretem z 1.listopadu byli všichni poddaní zbaveni nevolnictní,ale robotu na veřejně prospěšných pracích museli vykonávat i na dále
1781 18.srpna odpoledne kolem 5.hodiny se strhla průtrž mračen a nadělala spoustu škod
1790 zásluhou Wally z č.p.3 byla zřízena první škola.Od tehdy byla obec nezávislá na Karle. Prvním učitelem byl Stanislaus Walla,syn rychtáře.
1799 ruská vojska byla v Blumenau
1802 velké krupobití 26.června,mnoho škod a zničená úroda.Na paměť byly dvě Boží muka postaveny k poctě sv.Jana a Pavla.Tento den se pak slavil jako místní svátek a každý rok byla k Božím mukám pořádána procesí
1814 Blumenau se stala samostatnou farností s kapitálem 7.260,51 zlatých
1815 Napoleonské války:ruští kyrysaři a huláni byli v obci.Obec byla nucena dát stravu a krmení koním
1817 výstavba silnice z Poličky do Svitav přes Blumenau
1830 byla postavena fara
1840 mnozí sedláci hledali způsob,jak zvýšit svoje příjmy a tak jezdili se zbožím na trhy do Brna a odtud do Grazu,Terstu,Wroclavi,Krakova,Berlín,Frankfurtu a až do Hamburku.Mnozí se vraceli s dobrým výdělkem zpět,mnozí naopak i ber peněz a někteří už vůbec,jako např.sedlák Haupt z č.p.40.Ten měl v roce 1839 nehodu u Aschaffenburku,když se jeho koně splašily,vůz se převrhl při cestě přes řeku Mohuč.Koně i s kočím spadly do řeky a utopily se. Členové rodiny dostali úmrtní list a hotovost.
1847 4.září 6ti letý chlapec Josef,syn Franze Haupta,díky neopatrnosti,kdy si hrál s nabitou pistolí,zastřelil svoji 1 a půl letou sestru Albínu
1848 na žádost Hanse Kudlicha v parlamentu byla s konečnou platností zrušena robota
1848 bylo ustaveno zastupitelstvo/samospráva/ obce
1854 v obci cholera,každý čtvrtý občan zemřel,ještě dnes na paměť této katastrofy stojí morový sloup
1866 prusko - rakouská válka: v katastru obce stálo v pozicích pruské dělostřelectvo,k boji však nakonec nedošlo.Jeden obyvatel zahynul.Dva rolníci byli Prusy za nactiutrhání zavřeni,ale později propuštěni
1869 na základě rozhodnutí rakouského říšského sněmu rozhodnuto prodloužit povinnou školní docházku do plně ukončených 14ti let věku
1875 byla postavena nová dvouposchoďová škola
1876 ve škole byla zřízena obecní kancelář
1883 požár:domy č.p.35,36,38,39 a 40 lehly popelem
1894 založen dobrovolný svaz hasičů
1895 otevřena železniční trať Polička-Svitavy.V Blumenau zřízena osobní i překladová zastávka.Ministr železnic z Vídně se zúčastnil otevření
1902-1906 díky energickému zastupiteli Franzi Lorenzlovi byl vybudován nový kostel v neorománském slohu.Zasvěcen sv.Vavřincovi.Obec přispěla 6000 zlatými,ale pomoc museli všichni obyvatelé a to jak prací,tak i příspěvkem.Hrabě Thurn Taxis,vlastnící lesy na hranici obce,dal 700 zlatých,císař 600
1908 starý kostel byl zbořen
1914 od začátku 1.světové války začal podnikavý zastupitel Franz Lorenzel se stavbou ,,horní,,silnice obcí až po tzv.,,Alten Au,,/,což je dnešní cesta na Chmelík,a končila tehdy u č.p.63-pozn.P.H./
1914-1918 První světová válka stála obec 26 mrtvých a postrádaných. Dva kostelní zvony museli být dány na vojenské účely.Zvony původní z roku 1416 jsou však na věži kostela dodnes a jejich zvonění je v našem novém bydlišti v Aurachu při příležitos ti úmrtí slyšetz magnetofonové nahrávky
1918 28.října byla vyhlášena Československá republika a 3,5milionu sudetských Němců z Čech,Moravy a Slezka bylo donuceno zůstat v novém státě,i když žádali,aby zůstali součástí Rakouska
1926 v obci postaven pomník obětem a nezvěstným z let 1914 až 1918.V roce 1946 byl památník Čechy zničen
1927 posvěceny dva nové zvony.Tyto musely být během další války 1939 - 1945 použity pro válečné účely
1930 v obci žilo 645 obyvatel,nežil zde žádný Čech
1932 vybudována nová silnice od čp.63 do Chmelíka.Obyvatelé přispěli jak prací,tak finančně
1933 lidová škola v obci byla trojtřídka s třemi učiteli
1938 21.května vyhlášena částečná mobilizace čs.armády.Můj bratr Johann byl v té době v základní službě,bratr Franz obdržel nyní také povolávací rozkaz.Na jednom kopci u obce byla zřízena čs. armádou letecká pozorovatelna
1938 23.září nařídil president Beneš všeobecnou mobilizaci.Všichni sudetští rezervisté obdrželi povolávací rozkazy,koně museli sedláci dát armádě,také dva od mých rodičů
1938 29.září se Sudety s 27.000km2 a 3,5 mil.Němců staly na základě mnichovské dohody součástí Říše
1938 od 1.do 10.října vstup německé armády do Sudet
1938 10.října,krátce po 12.hodině,vpochodovala německá armáda do Blumenau směrem od Svitav za hlasitého zpěvu písně,,Egerlander marsch,,/pochod Chebských henleinovců/.Obyvatelé je zdravili s nadšením a plni nadějí.Domy byly ozdobeny prapory. Vojáci dostali občerstvení a pečínku a později večer nad obcí v místě zvaném Mergelgrube/skládka v bývalém lomu za horním kravínem - pozn.P.H./ vzplál slavnostní oheň.Hořké zklamání však přišlo o necelý rok později,když 1.září 1939 začala druhá světová válka a veškeré naděje byly zmařeny
1939 farář Rudolf Klimesch oslavil 2.července svoji primici.Byl to svátek pro celou ves
1940 1.září začala válka,která trvala do 8.května 1945.41 mladých mužů z Blumenau položilo svoje životy za otčinu
1945 9.května vtrhla ruská armáda doBlumenau.Rabovali,znásilňovali ženy každého věku.Ve vsi zavládl mezi občany strach a hnus.Čtyři obyvatelé byli ruskými a českými vojáky zabiti
1945 26.června prvních 337 občanů od kojenců,mladých či starých bylo odtrženo od domů,statků, vlasti.Pouze s pár ručními zavazadly popadnutými ve strachu a rozčilení,které si mohli vzít sebou, za brutálního bití české chátry,odešli na louku vedle vsi,kde za velkého deště museli překonat noc. Další den pochodovali pěšky 8 km do Poličky,a to museli zvládnout opět za hustého deště.Tady byli nuceni pod hrozbou zastřelení odevzdat cennosti,zlato a vkladní knížky,pokud vůbec nějaké zachránili již při konfiskaci majetku doma.Také pěkné kusy oblečení jim byly odebrány.Nebylo jim dopřáno ani polévky,kterou si připravili v kýblu,a tu jim jejich mučitelé/ozbrojení čeští civilisté/ vylili před očima. Téměř během byli nuceni projít Poličkou k nádraží,cestou je česká chátra bila a nadávala jim.Na nádraží byli donuceni /asi 60 osob/ nasednout do dobytčáku a bez jídla a vody a jakékoliv lékařské péče převáženi do ruské okupační zony.Vydechnutí bylo slyšet od těch,kteří byli zbaveni všech lidských práv,když zmizeli čeští dozorci. Ale také v ruské zoně se o tyto bezdomovce nikdo nestaral,ani Červený kříž,ani církev či zastupitelstvo.Bloudili několik dní krajem,přespávali v senících a kůlnách,žebrali o jídlo dokud někde něco nenašli.Při tomto nelidském vysídlení zemřelo bezprostředně 18 obyvatel Blumenau na tyfus ve východní zoně.Celkem během války a vysídlení přišlo o život 67 obyvatel Blumenau. Dosud zadržovaní neodsunutí obyvatelé pracovali jako pacholci a děvečky na některém statku bez nároku na odměnu nebo byli nasazeni na práce na českém území.Museli nosit na rukávě pásky s označením N = Němec a všechna práva jim byla odepřena.
1945 po konferenci v Postupimi spojenci v dubnu umožnili transporty Němců.Tito si směli vzít sebou 50 kg zavazadel.Menší skupina obyvatel přišla do ruské zony.
1946 první skupina lidí z Blumenau se dostala do Bavorska.7.listopadu posledních 55 obyvatel dorazilo do Aurachu nad Ansbachem.Mnozí byli zaměstnáni v Hilsbachu jako pomocní zemědělští dělníci.Zde v Aurachu našlo 10 rodin z Blumenau svoji novou vlast V Květné ,jak se obec nyní jmenuje,žije nyní asi 200 Čechů a jedna jediná Němka,původní obyvatelka.41 domů bylo po roce 1946 Čechy zbouráno a další zpustly. Původní obyvatelé,nyní žíjící rozptýleně na více než 200 místech Německa a Rakouska,nalezli časem. Opět přece vzájemný kontakt a Aurach se stal místem častého setkávání odsunutých rodin.
1947 měnová reforma v Německu.Zavedena německá marka,každý občan dostal 40,-DM. Začala nová éra Německa
1948 došlo k prvnímu setkání některých rodin a příbuzných v Hilsbachu
1967 z iniciativy Leopolda Wally,bydlištěm v Harktleugast/Oberfranken a s podporou Franze Klimesche žijícího v Aurachu,došlo k 1.oficielnímu setkání odsunutých dne 30.4. v Aurachu. Přes 200 bývalých obyvatel Blumenau se zde šťastně shledalo.
1971 2.setkání v Aurachu.Další následovala v letech 1975,1979,1981 a 1983.Následovalo uzavření partnerství s městem Aurach.
1980 návštěva ve staré vlasti v Květné po 35 letech.23 bývalých obyvatel Blumenau se svými partnery podniklo 5ti denní cestu autobusem z Aurachu do Květné,Svitav,Litomyšle,Polička a sousedních obcí.Společně navštívili kostel a hřbitov,a mnozí našli ještě hroby svých předků.Za doprovodu varhan v kostele zpívali a modlili se,což byl velmi povznášejíci pocit a mnohým to vehnalo slzy do očí. Cestou zpátky jeli přes Vídeň a prohlédli si město. Cesta do bývalé vlasti byla nezapomenutelným zážitkem a byla účastníky ukončena starou písní z dob,kdy byli ještě v Sudetech
1985 v Aurachu se uskutečnilo 7.setkání vysídlenců z Blumenau již pod partnerstvím města se slavnostním programem a průvodem všech spolků.Následovalo posvěcení pamětní desky bývalým občanům Blumenau a její umístění na náměstí pojmenovaném po Blumenau.
1987 při příležitosti 8.setkání byla odhalena pamětní deska příchodu vysídlenců do Aurachu.Další setkání byla v letech 1989,1991,1993
1995 12.setkání s otevřením a vysvěcením muzea vysídlenců se speciální místností pro bývalé obyvatele Blumenau se starými písemnostmi,obrazy,oblečením a dalšími předměty z bývalé vlasti .Totočetné účastníky obzvláště potěšilo.
1996 13.setkání v Aurachu
1999 14.setkání v Aurachu