Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 1/2010

Napsal Správce. Publikováno v Zastupitelstvo

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE KVĚTNÁ

Č. 1/2010

 

Datum jednání:                             18. 2 2010

Místo jednání:                             Obecní úřad v Květné

Zahájení a ukončení jednání:       18.00 – 20.00 hodin

Přítomni:                                      Ing. Škvařil, Ing. Dvořáková,

                                                     pí Chorvatovičová, pí Špačková, Ing. Mojdlová,                                                    

                                                      Ing. Hron, p. Větrovský, Ing.Jukl

 

Omluveni:                                   p. Navrátil

Neomluveni                                 -----

Ověřovatelé zápisu:                     Ing. Mojdlová, Ing. Dvořáková

Zapisovatelka:                              pí. Dvořáková

 

Program:

 1. 1.Možnost realizace podnikatelského záměru manželů MachovýchJanova
 2. 2.Přidělení bytů – posádka, vestavba
 3. 3.Žádost obce o předčasné splacení úvěru
 4. 4.Darovací smlouva nepotřebného vojenského majetku
 5. 5.Kupní smlouva obec Květná a Květná zahrada
 6. 6.Podpisová akce na řešení složité dopravní situace – křižovatka Ostrý Kámen X Vendolí
 7. 7.Různé

1.         Možnost realizace podnikatelského záměru manželů Machových z Janova

Účastníci jednání: Manželé Machovi, bytem Janov u Litomyšle a pan Sonemet – projektant.

Manželé Machovi seznámili zastupitele se záměrem vybudovat v horní části Květné na pč. ….. mezi Domem Sečkových a Mayerových areál pro volnočasové využití v jízdě na koních. Mají bohaté zkušenosti z jeho provozování v Janově, kam se však již prostorově nemohou vejít. Záměr sestává z vybudování obytného zázemí, stájí pro cca 12 koní, krytou a volnou jízdárnu, parkoviště pro návštěvníky a příjezdovou komunikaci. Za Mayerovými a kolejemi by si dále chtěli pronajmout od obce louky pro výběhy koní. Schůzce se zastupiteli předcházelo jednání s p. Bukáčkem o prodeji pozemků – louky u rybníka. Pan Bukáček s prodejem pozemků souhlasí; se ZD Květná o umožnění využití pozemků na které se vztahuje smlouva o dotacích na údržbu luk – vyrovnání ztrát na dotacích je v jednání; s p. Mayerem, který se záměrem souhlasí; s p. Sečkou, který by potřebné pozemky odprodal.

OZ souhlasí se záměrem manželů Machových vybudovat jezdecký rekreační areál v horní části Květné na pozemcích pč 395/1,421,423 OZ pověřuje starostu vyjednáváním o změně územního plánu Květná v rozsahu těchto pozemků 417/2,416/1/414/1

 1. 2.Přidělení bytů – posádka, vestavba

OZ vyhovělo žádosti paní Martiny Pišlové, bytem Litomyšl v přidělení bytu 1 +1 v Květné čp 166.

OZ vyhovělo žádosti pana Vlastimila Schustera, bytem 165 o směnu za byt v budově čp. 42, Květná.

 

 1. 3.Žádost obce o předčasné splacení úvěru

V souvislosti se zamýšleným prodejem stodoly čp. 42 do vlastnictví Květné zahrady je třeba vypořádat finanční vztahy s bankou vzniklé při budování tří bytových jednotek v této budově.

OZ souhlasí s předčasným splacením úvěru č. 191733409/0800.

 1. 4.Darovací smlouva nepotřebného vojenského majetku

OZ bylo seznámeno s návrhem darovací smlouvy vojenského majetku a jeho bezplatného převodu do majetku obce Květná. Starosta seznámil zastupitele s výsledky jednání s firmou VHOS, která vrácený majetek – ČOV v Květné u posádky bude spravovat.

 1. 5.Kupní smlouva obec Květná a Květná zahrada

Zastupitelstvu byl předložen návrh znění kupní smlouvy obce Květná s Květnou zahradou, o. s.

Zastupitelstvo obce Květná jednomyslně schvaluje prodej pozemků p.č.st. 44 o výměře 222m2, p.č. 216 o výměře 491m2, p.č.220 o výměře 688m2, p.č.222/2 o výměře 292m2, p.č.219/2 o výměře 53m2, p.č.1200/2 o výměře 25m2, p.č.st. 43 o výměře 57m2, p.č.217/1 o výměře 1367m2, p.č.215 o výměře 1805m2, p.č.1200/1 o výměře 135m2, p.č.209 o výměře 452m2, p.č.213/2 o výměře 279m2, p.č.212/2 o výměře 278m2, p.č.212/1 o výměře 131m2, p.č.1200/3 o výměře 393m2 a prodej budovy č.p. 42 na stavební parcele číslo 44 Občanskému sdružení Květná Zahrada, Květná 40, 572 01 Polička, IČO 27005879. Zastupitelstvo obce Květná pověřuje starostu Ing. Petra Škvařila k podpisu kupní smlouvy za celkovou částku 5.000.000 Kč.

 

 1. 6.Podpisová akce na řešení složité dopravní situace – křižovatka Ostrý Kámen X Vendolí

OZ projednalo bezpečnost křižovatky křížící komunikaci I. třídy č.43 s komunikací II. Třídy mezi Vendolím a Ostrým Kamenem. A vyhodnotilo ji jako bezpečnostně komplikovanou.

OZ souhlasí s podporou podpisové akce na řešení křižovatky Vendolí X Ostrý Kámen.

 1. 7.Různé

Ředitelka ZŠ seznámila zastupitele s výsledkem hospodaření ZŠ Květná za rok 2009

            OZ schvaluje hospodářský výsledek ZŠ Květná + 11 838, 51 Kč a souhlasí s převedením prostředků do fondu rezerv.

Starosta obce:                                                                     Ověřovatelé zápisu: